Uziemienia w elektroenergetycznych układach, należą do podstawowych elementów bezpiecznego użytkowania, rozdziału i przesyłu energii elektrycznej, wpływając w istotny sposób na skuteczność działań ochron przeciwprzepięciowych, przeciwporażeniowych i odgromowych. Odpowiedzialne są także za inne ważne funkcje w budynkach zagrożonych wybuchem, związane z np. odprowadzaniem ładunków elektrycznych do ziemi.

Inspekcja technicznego stanu instalacji elektrycznych związanych ze spełnieniem wymagań dotyczących ochrony pod kątem porażenia elektrycznego narzuca przeprowadzenie pomiarów rezystencji uziemień, aby określić wartość napięcia dotykowego, które może powstać między wieloma częściami przewodzącymi, połączonymi z przewodem ochronnym.

Dla miarodajnej oceny technicznego stanu urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej i odgromowej, przeprowadza się pomiary impedancji (rezystencji) uziemień instalacji piorunochronnej. Owe pomiary potrzebują szerokiej wiedzy o zjawiskach zachodzących podczas wykonywania pomiarów i umiejętności wykonywania badań często w trudnych warunkach środowiskowych lub terenowych oraz o budowie instalacji uziemiającej.

Podczas badania bardziej skomplikowanych systemów uziemiających, do pomiarów rezystencji uziemienia metodą niskoczęstotliwościową (techniczną), ale także udarową, należy zapewniać odpowiednie do potrzeb metody i narzędzia pomiarowe. Wykonuje się je, aby sprawdzić, czy na pewno są spełnione warunki odpowiedniej pracy instalacji, urządzeń i sieci elektromagnetycznych w budynkach wyposażonych w uziemienia ochronne i robocze.